#
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หน้าที่
บัตรประจำตัว
เกียรติบัตร
1 นายประดิษฐ์ ผาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายชุติ เจริญศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นางนิลยา นาไชยธง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
5 นายสุเรียน สนทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแท่น รองประธานกรรมการอำนวยการ
6 นายมนตรี เหมือนมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการอำนวยการ
7 นายบรรจง นวลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการ
8 นายบรรจง นวลแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการ
9 นายศิริบูรณ์ หลักเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการอำนวยการ
10 นายสมรักษ์ พรมมาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการอำนวยการ
11 นายสำนวน แตะต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการอำนวยการ
12 นายอุดร ประสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๗ กรรมการอำนวยการ
13 นายจินดา ศรีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสก กรรมการอำนวยการ
14 นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการอำนวยการ
15 นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการอำนวยการ
16 นายปิยะ การะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรทิพย์ กรรมการอำนวยการ
17 นายเศรษสิษฏ์ ศรีโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการอำนวยการ
18 นายชรลอน โชติรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส กรรมการอำนวยการ
19 นายอภินันท์ ฝอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการและเลาขานุการอำนวยการ
20 นายสมศักดิ์ เขตสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ (กองทัพบกอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
21 นางสาวสมร ช่องงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
22 นายชัยศักดิ์ นาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
23 นางณัฐกานต์ ทางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
24 นางสาวอภิชญา จันทร์สอน ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำฯ/โนนเยาะฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
25 นางสุธิดา โสดาโคตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านบึงมะลู/บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
26 นายภานรินทร์ ทองศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล/บ้านพรทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
27 นางสาวญานิดา พรหมมาลา ครูธุรการโรงเรียนบ้านเสาธงชัย/โศกขามป้อม/รุ่งอรุณฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
28 นางสาวสายใจ ก้อนคำดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาแท่น/หนองตลาดฯ/หนองตึกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
29 นางสาวอินทุกาญจน์ วงศ์วรรณา ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา/ไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
30 นางสาวรุจิรา จันมลตรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ/จันทน์หอมตาเสก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
31 นายตวงสิทธิ์ คำเคน ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่่าสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
32 นางสาววัลลภา ภักดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
33 นายตวงสิทธิ์ คำเคน ครูธุรการโรงเรียนบ้านท่่าสว่าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
34 นางสาวรุจิรา จันมลตรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนสำราญ/จันทน์หอมตาเสก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
35 นางสาวญานิดา พรหมมาลา ครูธุรการโรงเรียนบ้านเสาธงชัย/โศกขามป้อม/รุ่งอรุณฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
36 นางสาววัลลภา ภักดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
37 นางสุธิดา โสดาโคตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านบึงมะลู/บ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
38 นางสาวอภิชญา จันทร์สอน ครูธุรการโรงเรียนบ้านโนนแสนคำฯ/โนนเยาะฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
39 นางสาวอินทุกาญจน์ วงศ์วรรณา ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา/ไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
40 นางสาวสายใจ ก้อนคำดี ครูธุรการโรงเรียนบ้านตาแท่น/หนองตลาดฯ/หนองตึกฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
41 นายภานรินทร์ ทองศรี ครูธุรการโรงเรียนบ้านภูมิซรอล/บ้านพรทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com