#
ชื่อโรงเรียน
ผู้บริหาร
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
อีเมล์
ที่อยู่
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 นายอุดร ประสาร นางสาวสุกัลยา แสนสุภา 085-6321506 sukanlayas631@gmail.com
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก นายจินดา ศรีรวัฒน์ นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ 0898427571 nijjareekrunu@hotmail.com
3 โรงเรียนบ้านด่าน นายประดิษฐ์ ผาธรรม นายโกศล ป้องกัน 092-4051910 kosoltee5@gmail.com
4 โรงเรียนบ้านตาแท่น นายสุเรียน สนทะยา นางฐิติรัตน์ พรมสุข 0878126135 abst_10@hotmail.com
5 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
6 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง นายมนตรี เหมือนมาตย์ นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ 0933208350 nan_ti_ya@hotmail.com
7 โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ นายบรรจง นวลแย้ม นางสุธิดา โสดาโคตร 0857804255 koop.kibkib@gmail.com
8 โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ 0868687756
9 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ นายชุติ เจริญศรีเมือง นายอภิชาติ ชินวงศ์ 0892325645 nonsumran@hotmail.com
10 โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา นายสมรักษ์ พรมมาสุข นายฉัตรชัย ลีเลิศ 0957067956 nonsankum@gmail.com
11 โรงเรียนบ้านบึงมะลู นายศิริบูรณ์ หลักเพชร นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ 0804692136 phuttawat@gmail.com
12 โรงเรียนบ้านพรทิพย์ นายปิยะ การะเกษ นางไพรินทร์ หวังดี 0810628301 Phairinau@gmail.com
13 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล นายอภินันทร์ ฝอยทอง นายธรรมนิตย์ พันวิลัย 045924857 tammanit@outlook.com
14 โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) นายธีระศักดิ์ กุมพันธ์ นายปัญญา ผะเดิม 0823755266 panyar16@gmail.com
15 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม นางนิลยา นาไชยธง นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน 0982536174 mr.saran_jazz@hotmail.com
16 โรงเรียนบ้านเสาธงชัย ไผท คงศรีลา 0885804794 pathai.1120@gmail.com
17 โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย นายวุฒิพงษ์ ธรรมบุตร นางไมตรี คมใส 0872390805 maitree.tan2508@.gmail.com
18 โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส นายชรลอน โชติรัตน์ นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล 0897180242 nongtuksch@gmail.com
19 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์ นางรัตติยา วรวิเศษ 0810674513 nookrattiya16@gmail.com

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com