#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง นันทรัตน์ ตั้งมั่น
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง บุษกร บุญเชื่อม
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
3 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
2.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
3.นางสาว ช่อผกา สายเพชร
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาย ประสิทธิ์ หงษ์สิงห์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com