#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จุไรวรรณ คำมาโฮม
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
74
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธีริศรา วงค์ละคร
1.นาง สุณิสา บุญดี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
70
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นาง สุณิสา บุญดี
4 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปานปรีดา ศรีบุญมี
2.เด็กหญิง เมธาวี ชูมี
1.นาง พรประภัสสร์ ศรชัย
2.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com