#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สิทธิพร บุญจันทร์
2.เด็กชาย ปพน ใจแปง
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
96.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีใส
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
4.เด็กหญิง ภรณี บุตรวงค์
5.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ คำโสภา
6.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงค์
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย วัชรพล บุดดาลี
2.เด็กชาย ศุภกิต ศรีพารา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โตนวน
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ กันทิยะคำ
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ นิลเนตร
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว สุปติ
3.เด็กหญิง รัศม์ภัสสร เทพอาษา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปวีณา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง เกษมณี คูณมี
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ พงษ์สุระ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง นริศรา โสลุน
1.นางสาว ปวีณา สุรีรัมย์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุพัตรา ยวนกระโทก
1.นางสาว ปวีณา สุรีรัมย์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญเอนก
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
11 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประไพ สิงห์ซอม
1.นาง นวนสี ทองปั้น
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ นิวาส
2.เด็กชาย อดิเทพ พุฒซ้อน
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
2.นาง สุณิสา บุญดี
13 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัทธิมา เนตรใส
2.เด็กหญิง รติพร ดียา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
2.เด็กชาย พลากร แม่นทอง
3.เด็กชาย สงกรานต์ เสมามิ่ง
4.เด็กชาย พงษ์สวัสดิ์ จันประสิทธิ์
5.เด็กชาย เปรมศักดิ์ สืบสา
6.เด็กชาย กรวิชญ์ สุขชาติ
7.เด็กชาย อธิวัฒน์ ปอทอง
8.เด็กชาย ประมวล โคตรภูงา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นาย บรรจง ยาตรา
3.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อนุชา แก้วรักษา
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รัตนาพร พิลา
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ อินอนันท์
2.เด็กชาย วีระวัฒน์ กิ่งวงษา
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จันทิมา ผาแก้ว
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
19 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย เพ็ชรมณี สุปติ
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข
2.เด็กหญิง วรางคณา นิวาส
3.เด็กหญิง วิไลวรรณ บุญจันทร์
4.เด็กหญิง สุนิสา เงินยวง
5.เด็กหญิง สุธิดา เสนาภักดิ์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุธิดา รัชตะวรรณ
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิชา ชบา
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรศรี
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
2.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพ็ชร
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใยเมือง
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ฮงทอง
1.นางสาว สิริลัดดา วงศ์ละคร
2.นางสาว สุพัตรา เพ็งพันธ์
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
89.83
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีรดนย์ บุญนำ
2.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เนตรใส
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ประจักษ์ จำชาติ
2.เด็กชาย จิรเดช หงษ์ทอง
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ทรงพล ชัยเงิน
2.เด็กชาย กฤษดา ธุสาวัน
1.นางสาว ทัศนี สุขศรี
28 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร์ จุลแดง
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
29 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ประภาพร ถูรวรณ์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย เจษฎา พุฒซ้อน
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พัชรพล พันธ์งาม
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
97
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ อินทร์ชูวงศ์
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันโท
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญจันทร์
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประกาย คูหา
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
36 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รานี ทองแดง
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
37 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ทะวงพันธ์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง บุญชู สิงห์ซอม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
2.เด็กชาย นภัสวรรณ โนระ
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว นภัสกานต์ คงทอง
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยชมพู สุปติ
2.เด็กหญิง อรณี ทสาร
1.นางสาว นภัสกานต์ คงทอง
2.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
2.เด็กหญิง ปิยพร ภูมิพัฒน์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
1.นาง ณัฐธยาน์ ศรีสมนึก
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
2.เด็กชาย ธีรพล สูงโฮง
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว นภัสกานต์ คงทอง
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย บุญมา ไสยา
2.เด็กชาย สายชล คืนผล
3.เด็กชาย ชัชวาลย์ ลีสี
1.นาง ณัฐธยาน์ ศรีสมนึก
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงห์ประเสริฐ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
46 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย อุเทน สุนันท์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
47 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วิไลวรรณ์ บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
48 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทร์โท
1.นาง นวนสี ทองปั้น
49 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
50 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชลธิชา รัตนวัน
1.นางสาว ปาริชาติ เสนาภักดิ์
51 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ กาไสย์
2.เด็กชาย วีระวุฒิ คำสะ
3.เด็กชาย ภูวเดช แฟนไธสง
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง บุญส่ง คงสิม
52 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิยา ช่างเกียน
2.เด็กหญิง พรลภัส บุตรวงค์
3.เด็กหญิง ณัฏฐมล อินอนันท์
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง บุญส่ง คงสิม
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
54 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
55 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข
1.นาง นวนสี ทองปั้น
56 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา ธรรมวงค์
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ คำไทย
2.เด็กหญิง โสมสุดา โกศล
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สังวาน มาศกุล
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
59 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน เพชรก้อน
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
60 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
61 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สายปัญญา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
87
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย นรินทร์ คำศรี
2.เด็กชาย เมธาวิน ชูมี
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภัทรพล แก้วกลม
2.เด็กชาย สุรชัย วงค์ใหญ่
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
64 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธนิดา ทาระสาย
2.เด็กหญิง ธนิดา สุขเกษม
3.เด็กหญิง จิตราพร ภูมิพัฒน์
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com