#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กชาย สรวิทย์ หวนคนึง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กหญิง สุกัญญา ศรีพารา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
4 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
1.เด็กหญิง อารยา ศรีพารา
2.เด็กหญิง วิกานดา อัตพงษ์
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พิมาทัย
4.เด็กหญิง กรรณิการ์ สวยประโคน
5.เด็กชาย สราวุธ ออมชมภู
6.เด็กชาย ชโยดม ผักขเชด
7.เด็กหญิง ณัฐธิดา ผลอินทร์
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
3.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com