#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง ลลิตา ทองแดง
3.เด็กหญิง สุธิดา กงแก้ว
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
2 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
1.นาย สามารถ วันศรี
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง พรรณนารา พงษ์ลุน
1.นาง นฤมล ศรีทา
4 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
2.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย สิทธิพันธ์ ไชยโคตร
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
6.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข
1.นาย พีรัช วันทา
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com