#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง พิกุล คำศรี
1.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง รัตนากร นันทศรี
2.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พาวงษ์
2.เด็กชาย พงษธร คำผาง
1.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ทวี
2.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง วรรณิสา แย้มค้าย
1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
6 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เนตรมาดา เขมรทอง
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ สีดา
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โคสุน
1.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ศาริสา ทองคำพิมพ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com