#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ โจระสา
1.นาง เบญจมาศ ่อ่อนสาร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง บุญญาพร วิลัย
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง สุชาดา เสาคำ
2.เด็กหญิง กัลญา ลีลาน้อย
1.นาง รัตติยา วรวิเศษ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิตติคุณ สายทอง
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาง รัตติยา วรวิเศษ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผลบุญ
1.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง ชลนิภา บุญบุตร
1.นาง กาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง วันดี เป้ยแย้ม
1.นาง รัฐพร สุระภา
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญอินทร์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผลบุญ
1.นางสาว ชญาณิณ เปี่ยมอักโข
2.นางสาว สุนิษา สองสี
9 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย พัชร ลีลาน้อย
2.เด็กหญิง ดารินทร์ บัวเงิน
3.เด็กหญิง หฤทัย ปัจฉาพันธ์
1.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
2.นาง สาคร พนาไพโรจน์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ทาทอง
2.เด็กหญิง ธนพร ปัสสาสุ
3.เด็กหญิง ธนพรรณ ปัสสาสุ
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com