#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุพัตรา คำดี
2.เด็กหญิง ภัสราภรณ์ ชาวพรหม
1.นาย เกรียงไกร ตฤณานนทกุล
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง ทิวาวัลย์ แจ่มเชื้อ
1.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง วรรณนิศา สมฤทธิ์
1.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ชัยอนันต์ จันทิพย์
2.เด็กชาย ภูมิภัทร ทองรส
3.เด็กชาย ณัฐพล ผลาผล
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง จิราภา ผลาผล
1.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
83
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ชลชาติ อนันต์
2.เด็กหญิง ชนิดาภา นนทะวงษ์
1.นาย สมคิด ลุนบุดดา
2.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ต้นหนาว ภูผาดแล้
2.เด็กหญิง รุจิรา รักไทย
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
2.นาย วันชัย วันเพ็ง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
80.5
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ศรีบุรี
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสนาน้อย
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
89.74
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย พัชรพล ทิวงษ์
2.เด็กชาย สิทธินนท์ สันทานุลัย
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง บัณฑิตา รากทอง
2.เด็กหญิง พัชรวดี อนันต์
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุวรรณสา ตียะศักดานนท์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พรทิวา รากทอง
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
13 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ศิลาดล ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา เงินจันทร์
3.เด็กชาย ธัญเทพ พรหมมา
1.นาง สุเอ พงษาปาน
2.นาง อุไรวรรณ พงษาปาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com