#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุณีญาพร จันสีดา
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86.4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ณัฐริกา คำจันทร์
2.เด็กหญิง พัชรีภรณ์ ผกายทอง
3.เด็กหญิง มาริษา บุญผุย
4.เด็กหญิง วิชญาพร นามมาราช
5.เด็กหญิง ด.ญ.อโรชา สาระวัน
6.เด็กชาย อภินัน บุญเต็ม
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
2.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
3.นางสาว ปภัสรา คมใส
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ หงษ์กลาง
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย พิชิต กร่อนศรี
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง วรกมล วงค์พุฒ
1.นาง สายฝน อุ่นจิต
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
81.4
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ศักดินนท์ จันทะแจ่ม
2.เด็กชาย ศักดิธัช จันทะแจ่ม
1.นาง ไมตรี คมใส
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
97.04
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ธีรยุทธ สิงจานุสงค์
2.เด็กชาย รักชาติ มาทอง
1.นาง ไมตรี คมใส
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ธนัชชา พิทักษ์เกียรติ
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ธัญชนก ยืนยาว
2.เด็กหญิง วิลาวรรณ สมภาวะ
3.เด็กหญิง สุชาวดี พงงาม
1.นางสาว ดาว รัตนะ
2.นางสาว ปภัสรา คมใส
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ผกามาส ขอมา
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศุภเกษ
1.นาง นางสายฝน อุ่นจิต
2.นาง ไมตรี คมใส

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com