#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ณัฐภัทร แสงสุวรรณ์
2.เด็กชาย ธนโชติ ทาธร
3.เด็กชาย วราวุฒิ วันพุธ
4.เด็กชาย ณภัทร มุ่งม่าน
5.เด็กชาย จิรายุ สุขผ่อง
6.เด็กชาย ชัชวาล หงษ์สนิท
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
3.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
1.นาง สมคิด สังวัง
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
74
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปภัสสร ไกยะฝ่าย
1.นาง กัญภร แถวไธสง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com