#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
2.เด็กหญิง ธีรพร นาลาสาย
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
92
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ชินวงษ์
1.นาย กิตติ ประชัน
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
2.เด็กชาย นนนคร สาลี
3.เด็กชาย ธนากร ลุมไธสง
4.เด็กชาย พีรภัทร โบงนอก
5.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
6.เด็กชาย สนทยา สุขวงษ์
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ไผท คงศรีลา
3.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง นฤมล มะโนวงศ์
2.เด็กหญิง ทัศนา พรหมวันดี
3.เด็กชาย ดนุพล พวงจำปา
1.นาย กิตติ ประชัน
2.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปริศนา กำลังดี
1.นาง กัญภร แถวไธสง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ทิพยา แก้วนัย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
2.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ คชโคตร
2.เด็กหญิง นฤมล มะโนวงศ์
1.นาง กัญภร แถวไธสง
2.นาย กิตติ ประชัน
8 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง เพรชสมัย วันยะ
1.นาง รัตนาวดี ตรีรักษา
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วจรัสพร เช่นรัมย์
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
10 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
11 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ภัทรพร มุ่งม่าน
2.เด็กชาย กฤษณา พันธ์นาวา
3.เด็กหญิง พิชญาภา ลือชา
1.นาง นิพาดา ศรีแจ่มใส
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
12 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิชญาถา พอกสนิท
2.เด็กหญิง มนนภา บุญตา
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บัวหลาย
1.นาง นางนิพาดา ศรีแจ่มใส
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com