#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ภควัต บุญมา
2.เด็กหญิง กัลยกร พรมมา
3.เด็กหญิง สุธัญญา สำรวมสุข
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย พีรวัส บัวแก้ว
2.เด็กหญิง กวิสรา ครองยุติ
3.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ตนุพัทธ์ ธนฐานันพงษ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองอ่อน
3.เด็กชาย ธนวิชณ์ ทองอ่อน
4.เด็กชาย ชลทิศ ผลัดศรี
5.เด็กชาย ตะวัน ทองคำสุข
6.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
7.เด็กหญิง ปรยา เสี่ยมไธสง
8.เด็กหญิง พิชญธิดา คำพันชนะ
9.เด็กหญิง นีรชา โอภาตะวงศ์
10.เด็กหญิง วาจาตรี มีบุญ
1.นาย สุพจน์ สิงห์กลาง
2.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
3.นางสาว ณพัฐอร คำเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com