#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ศิริเกษ ไชยบัว
2.เด็กชาย เทวฤทธิ์ นรเพ็ชร
3.เด็กชาย วิรุตติ์ พันเดช
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ภานุวัฒ์ ยอดพงษ์ษา
2.เด็กหญิง กะรัตเพชร ไชยบัว
3.เด็กหญิง กมลพิชญ์ พิมพ์ศรี
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง พันธิตา เรืองศิริ
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไม้น้อย
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองออน
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ศุภกร ใยคำ
2.เด็กหญิง มาลินี เพิ่มสุข
3.เด็กชาย มงคล ละลง
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
2.เด็กหญิง จีรนันท์ ทองภูธรณ์
3.เด็กหญิง ลีลาวดี สรสิทธิ์
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
3.เด็กชาย มงคล พรมมา
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
9 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง แพรวนภา มีศรี
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง จันทรทิมา บุตรราช
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ทองภูธรณ์
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com