#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง สุจิตรา สายปัญญา
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
2.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ปานนิวัฒน์ กุลบุตร
2.เด็กหญิง อาภาภรณ์ ทาระวัน
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง งามพร วงษ์ษา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ พิศงาม
1.นาง งามพร วงษ์ษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com