#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ณัฐพล สีทา
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วกอง
3.เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ศรีฐาน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ภานุพงศ์ จูมพงษ์
2.เด็กหญิง เบญญจทิพย์ นิลเพ็ชร
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ทรงพล มากสิงห์
2.เด็กชาย กรวิทย์ ปัญญาแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุฑัตตา จันทอง
2.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงค์
2.เด็กหญิง จรรยา โจรัตน์
1.นาย ธรรมนิตย์ พันวิลัย
2.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เสาวลักษ์ อัตพงษ์
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิยดา มานพ
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ แก้วเนตร
3.เด็กหญิง วนิดาวรรณ สุดภาร
4.เด็กหญิง จุฬามาศ ใคร่นุ่นโพธิ์
5.เด็กหญิง วิลัลยา ชนะพล
6.เด็กหญิง ศิรัญญา สีหา
1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
3.นาย วิชัย สิงห์ทอง
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กาญจนา แก้วกอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นสีดา
3.เด็กชาย ธีรชัย สิงห์ทอง
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
1.นาย เยน สิงห์ยาม
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปาณิตา อัศวภูมิ
2.เด็กหญิง นภาพร จันลาพันธ์
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ อารีรมย์
4.เด็กหญิง รจนา อรินศรี
5.เด็กหญิง ทิตติโสม สมบุญชัย
1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
3.เด็กหญิง สุทัตตา จันทอง
4.เด็กหญิง กัลย์สุดา สีมันตะ
5.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย วิชัย สิงห์ทอง
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พัชชะพร ตั่งมั่น
1.นาง ชนัญชิดา ตั่งมั่น
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ฟ้าประทาน ตั้งมั่น
1.นาย วิชัย สิงห์ทอง
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย เจษฏากร เสนาพันธ์
2.เด็กหญิง อนัญญา ทัดเทียม
1.นาง วิลัยลักษ์ จันดาหัวดง
2.นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศรัญญู ศักดิ์ศรี
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ พานพบ
1.นาง พัชนี เย็นจิตโสมนัส
2.นาง วิลัยลักษ์ จันดาหัวดง
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธันวา ทัยอ่อน
2.เด็กชาย ภูตะวัน อุตะโม
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
98.6
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประกาศิต เถื่อนมูลแสน
2.เด็กชาย สิทธิพล สิงห์ทอง
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุนิสา มีสง่า
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา เสาะใส
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ประสพผล ตาลหอม
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง อริสา ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง รุจจิรา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง สุพรรษา ชนะพล
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย วุฒินันต์ นิยม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จุฬามาศ ใคร่นุ่นโพธิ์
2.เด็กชาย พงศกร บรรโล
3.เด็กชาย ชัชวาล ละเลิศ
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภชัย ชนะพล
1.นาย วิชัย สิงห์ทอง
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปนัดดา โทวาท
1.นาย วิชัย สิงห์ทอง
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง อโนมา สีหาทุม
1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ลดาวัลย์ พิมชัย
1.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
28 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง โชติอร หล้าบุุญมา
2.เด็กหญิง ปรีญาภรณ์ ฆ้องเม้ง
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ทาน้ำเที่ยง
1.นาง พรรณี แก้วบุตรดี
29 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ปัทมาพร เสนคำสอน
2.เด็กหญิง ชวันรัตน์ ตาลหอม
3.เด็กหญิง กุลนันท์ อธิพงษ์
1.นาง อชิรญาณ์ ทารม
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นฤมล คูณสุข
2.เด็กหญิง วิภาดา มีใจ
1.นาง หัทญาณี สารบูรณ์
2.นางสาว สุบัน พรมลี
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย วีรพงศ์ เสนาน้อย
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ โทวาท
1.นาย นฤพล เชื้อทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com