#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย เทพปรีดา ชวนกระโทก
2.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ประจบ
3.เด็กหญิง จีราภรณ์ จันดี
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ อินทร์มา
5.เด็กหญิง พิยดา โพธิ์นอก
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
3.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ รักษาศิริ
2.เด็กหญิง วริศรา จารึกธรรม
3.เด็กหญิง กัญภร แตะต้อง
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นาง รินทร์วดี ดำรงค์
3 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง เบญจพร กกเปือย
1.นางสาว มนธีรวรรณ อินทร์ขาว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com