#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง พรรณวดี ทองใส
1.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ชยิสรา พูนวิลัย
1.Mr. Vichheka Try
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุลบุตร
1.นาง อัมพร สีพล
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง สุพัฒตรา จันทร์เกตุ
1.นาย เดชา พรมมาสุข
5 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ศลิษา เตียงตั้ง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย นันทกร คำแพง
2.เด็กชาย อนิวัต โนนทวงษ์
3.เด็กหญิง ภัทริกา แพงดี
4.เด็กชาย ธีรภัทร์ ยงกุล
5.เด็กชาย ศรชัย ภักดี
6.เด็กชาย วุฒิชัย ศรีรักษา
7.เด็กชาย เมฆา บุตรดาห์
8.เด็กหญิง รมิตา ราษี
9.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
10.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ คูณพงษ์
11.เด็กหญิง ณัฐณิชา โยทะยาน
12.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี
13.เด็กหญิง ไพลิน แพงไทย
14.เด็กหญิง พรทิพา บุญเล็ก
15.เด็กชาย อนุรักษ์ มากสิงห์
16.เด็กชาย วิชัย สิงห์นนท์
17.เด็กชาย เมฆา บุตดาห์
18.เด็กชาย นิพนธ์ น้อยสังวาลย์
19.เด็กชาย คุณากร ตั้งมั่น
20.เด็กชาย วัชรพล วงษ์สะทุม
21.เด็กหญิง พัชรา บุญอินทร์
22.เด็กหญิง จามรี อินทะชาติ
23.เด็กหญิง หทัยทิพย์ ประทัยบุตร
24.เด็กหญิง นัชชา บุตรพรม
25.เด็กหญิง อรจิรา พงษ์วัน
26.เด็กหญิง รติกานต์ กรกัน
27.เด็กหญิง นิลวัลย์ วงแก้ว
28.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพนสำโรง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
2.นาง อัจฉริยา คุณมาศ
3.นาง ณิชนันท์ โสสว่าง
4.นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
5.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย อนิวัต โนนทวงษ์
1.นาย เดชา พรมมาสุข
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ภัทริกา แพงดี
1.นาย เดชา พรมมาสุข
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ มโนรัตน์
1.นาย เดชา พรมมาสุข
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย นันทกร คำแพง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com