#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วิลัยลักษณ์ ปัตเนตร
1.นาง ละเอียด หลักเพชร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย โกมินทร์ ทองห่อ
2.เด็กชาย เตชินทร์ ยิ่งชาติ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย วิญญู นวลแย้ม
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง สุวนันท์ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง อรอุวรรณ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง พิมลพรรณ ครองเชื้อ
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาย ตฤณ ทีงาม
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สันติสุข มาทอง
2.เด็กหญิง ช่อทิพย์ ไชยตะวงค์
3.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
1.นาย ฉลอง กุมพันธ์
2.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.นาย ชลชาติ อินวันนา
2.นางสาว ศรุตา โชติ
3.นางสาว สาวิตรี โยธา
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย ฉลอง กุมพันธ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง นันทรัตน์ ตั้งมั่น
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
94
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วิสัชนาม
1.นาย สถาปณะ มาทอง
8 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ทิพรัตน์ ไชยตะวงค์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ประสงค์
3.เด็กหญิง พรรภษา ทองนาค
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
1.นาง ละเอียด หลักเพชร
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธนิสร ลาพันธ์
2.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ลาพันธ์
4.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์มา
5.เด็กชาย ณัฐพงค์ จาดคล้าย
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชลนิภา ตั้งมั่น
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
2.เด็กชาย ทศพล สีหาบุตร
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
2.นาง ไพรวัลย์ ตั้งมั่น
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย วริศ มหาชัย
2.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง สุปราณี พันมะลี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาย สถาปณะ มาทอง
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย พสิทธิ์ มะณี
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ มาทอง
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สนันต์ มะณี
2.เด็กชาย วงยศ วงศ์ป้อม
1.นาย ตฤณ ทีงาม
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ศิริภพ หึมมา
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ประสิทธิ์
1.นาย ตฤณ ทีงาม
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาง ธัญยชนก ควรการ
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง บัณฑิตา แก่นสาร
1.นาย สถาปณะ มาทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.นาย อุดมศักดิ์ ไพรบึง
2.เด็กชาย พิพัฒพงษ์ ไพศูนย์
3.เด็กชาย ปุณณวัฒน์ ดวงอุทัยเอก
4.นางสาว ช่อผกา สายเพชร
5.เด็กชาย จิรศักดิ์ วิสัชนาม
1.นาย วิญญู นวลแย้ม
2.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
3.นาย ตฤณ ทีงาม
21 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
2.เด็กหญิง อรณี ชื่นจำปา
3.เด็กหญิง ทิฆัมพร คำภูเวียง
1.นาง เกษศรี พรมมาตย์
2.นาง อรทัย มาทอง
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
72
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง บุษกร บุญเชื่อม
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
23 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง นิติพร สืบสา
3.เด็กหญิง บรรณสรณ์ ตั้งมั่น
4.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
5.เด็กหญิง กัลย์สุดา โคนาบาล
6.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
7.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
8.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ปัตเนตร
9.เด็กหญิง บุษราคัม สมุทร
10.เด็กหญิง ปณิศา ลำสมุทร
11.เด็กหญิง กรรณิกา สลับหมุน
12.เด็กหญิง สุรารักษ์ พันธุรัตน์
13.เด็กหญิง อุษา มาทอง
14.เด็กหญิง อาริษา ประพันธ์
15.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
3.นาง ธัญยชนก ควรการ
4.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
24 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
2.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
3.นางสาว ช่อผกา สายเพชร
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาย ประสิทธิ์ หงษ์สิงห์
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.นางสาว ช่อผกา สายเพชร
2.นางสาว จิรภา ถิ่นขาม
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาย สถาปณะ มาทอง
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
1.นาง ละเอียด หลักเพชร
27 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
98
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อุดหนุน
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหลืองกระโทก
1.นาย ตฤณ ทีงาม
28 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ศรีอุทุมพร
2.เด็กชาย เริงชัย ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com