#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
70
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประสมศรี
2.เด็กชาย สิทธิพล พวงทอง
3.เด็กชาย มนต์ชัย มีสมศักดิ์
4.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กงแก้ว
5.เด็กหญิง วนิดา อินกรัด
6.เด็กหญิง นัฐวรา ชะนะพล
1.นาง นฤมล ศรีทา
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
3.ว่าที่ร้อยโท สมเชื้อ ยอดสิงห์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แพละออง
2.เด็กชาย สุรเดช ศรีทอง
3.เด็กชาย พงศ์มนัส กลิ่นพยอม
4.เด็กชาย ณัฐพล สารวัน
5.เด็กชาย ทวีศักดิ์ มาสู่
6.เด็กชาย มนตรี ไชยโคตร
1.ว่าที่ร้อยโท สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
3.นาย พีรัช วันทา
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง ลลิตา ทองแดง
3.เด็กหญิง สุธิดา กงแก้ว
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
72
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย สิทธิพล พวงทอง
1.นาง นฤมล ศรีทา
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
68
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สลินทิพย์ ประภัสสร
1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
6 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
1.นาย สามารถ วันศรี
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง พรรณนารา พงษ์ลุน
1.นาง นฤมล ศรีทา
8 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
2.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย สิทธิพันธ์ ไชยโคตร
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
6.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข
1.นาย พีรัช วันทา
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองจันทร์
1.นาย สามารถ วันศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com