#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปนัดดา ฤทธิ์สุข
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กลิ่นกล่อม
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาย สมร บุญทอง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กันยาวงค์
2.เด็กหญิง พิมพ์ผกา เต่าลอย
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาย สมร บุญทอง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง วีรภัทรา แซ่ตี่
2.เด็กหญิง กานดา อ่อนนา
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาย สมร บุญทอง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง ปิติยาธร โชคบัณฑิต
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาย สมร บุญทอง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณัฐจรีย์ หอมดวงศรี
1.นาง อมร กมล
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประภาวณีย์ คุณสม
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว เมวดี จันสิน
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ฑิตยา มาระสา
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว เพ็ญนภา สุพรรณ
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง มณียา พรมพิมาร
2.เด็กหญิง ปริญญารัตน์ โสนาง
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
2.นาง วราสินี ประวาฬ
12 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จีรณันทน์ มั่นปี
1.นางสาว พิไลวรรณ กันนุฬา
13 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว วนิดา ฮ้อยคำภา
1.นางสาว ภาวิณี รักษาพล
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ชลันดา พโยม
2.เด็กหญิง รัชนีกร สิงห์ซอม
3.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ วงค์ใหญ่
1.นางสาว สุทิน เข็มเพ็ชร
2.นาง วราสินี ประวาฬ
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
75
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธีรโชติ ไผ่เลี้ยง
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
73
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณัฐชาวดี ศรีสวย
1.นาง วราสินี ประวาฬ
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นาย สุธิชาติ สิทธิพร
1.นาง รัชนี ลาสา
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พัชริดา บุตรดาพงษ์
1.นาง อมร กมล
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
64
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย สุธิราช ศรีสวย
1.นาง วราสินี ประวาฬ
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
62
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธนากรณ์ กันภักดี
1.นางสาว กิติยา รสชาติ
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ รสชาติ
2.เด็กหญิง ดาราธิป ตาทุวัน
3.เด็กหญิง กัณฑิกา ผลมาตร
4.เด็กหญิง กชกร นารี
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีรักษา
1.นาง ลักษมี บุญทอง
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง รัตติยา รสชาติ
2.เด็กหญิง นิดานุช โชคชัย
3.เด็กหญิง สุธาสินี สุพรรณ
4.เด็กหญิง ภาสินี วะราโร
5.เด็กหญิง สายสุดา ภูครองทุ่ง
1.นาง ลักษมี บุญทอง
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญร่วม
2.เด็กหญิง ปนัดดา กุลศิริ
1.นาง วาสนา วงษ์กูรมะ
2.นางสาว ภษมน สุธรรม
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง พิมพ์วลี หลอดทอง
1.นาย สนอง ใจทน
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
83
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง อัมพิกา ติจะนา
1.นาย สนอง ใจทน
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย สมพงษ์ ผิวอ่อน
1.นาย สนอง ใจทน
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง สุนิสา รสชาติ
1.นาย สนอง ใจทน
28 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปภัสรา ดาวเรือง
1.นาง ลักษมี บุญทอง
29 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง เรณู ลิ่งไธงสง
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ มังษะชาติ
1.นาง ลักษมี บุญทอง
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง อรวรรณ สีใส
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง สุนิสา เคียงสันเทียะ
1.นาง ลักษมี บุญทอง
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ คงสิม
2.เด็กชาย ศกลณวัฒน์ สิทธิโชค
3.เด็กชาย เทพสถิต นวลงาม
1.นาง กชพรรณ ศรไชย
2.นางสาว ปราณปรียา เหมือนมาตย์
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง จิรัชญา กันยาวงค์
2.เด็กหญิง ปวรวรรณ สัมมาวงค์
3.เด็กหญิง อาภาพร อำพันทอง
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นาง ณัฐรินี ยาตรา
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง อรทัย ผิวหอม
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
37 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
74
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นางสาว พัชรินทร์ ไชยภักดี
2.นางสาว กุลธิดา โกศลเวช
1.นาง สุภาวดี ดอกดวง
38 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณัฏฐนิชา อ่อนทรวง
1.นาง อมร กมล
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย อนันต์ ปานวันนะ
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
40 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ปริวัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ฐิติมา ทิพย์ทอง
3.เด็กหญิง เพชรลดา คำเหล็ก
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
2.นางสาว ภาวิณี รักษาพล
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง เบญญาภา ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คำสีทา
3.เด็กหญิง บุญตา ระนา
4.เด็กหญิง จิรภัทร เกินเกริก
5.เด็กหญิง สีทอง อินทรีย์
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ แจ่มเชื้อ
7.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
8.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
9.เด็กหญิง อัจฉราพร ไผ่เลี้ยง
10.เด็กหญิง พรพรหม วาที
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
3.นางสาว ศิริพร ชื่นใจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com