#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ปริชาติ สุทธวงษ์
2.เด็กหญิง อชิรญา ผ่องภิรมย์
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เพียงพร พรมโลก
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82
6
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ญาณิศา คันศร
2.เด็กหญิง จิตติมา โตงามลักษณ์
1.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ญาราภรณ์ ศรีทาพักษ์
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย อติเทพ ใจเรือง
1.นาย นิคม อินทร์งาม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ยุภาภรณ์ ทองผุย
2.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ สิงห์ทอง
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
2.เด็กหญิง เนตรนภา สุขแก้ว
3.เด็กหญิง นันท์นภัส สุทธวงษ์
1.นาย นิคม อินทร์งาม
2.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
75
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง พิกุล คำศรี
1.นางสาว ศศิธร ชัยภักดี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วหล้า
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
1.นาย นิคม อินทร์งาม
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
75
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง รัตนากร นันทศรี
2.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
78
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พาวงษ์
2.เด็กชาย พงษธร คำผาง
1.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุดดาลี
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา กิ่งแก้ว
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง นันท์นภัส เกสรจันทร์
1.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย วิชัยชาญ โพธิ์กิ่ง
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กัณฐิกา ทวี
2.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย จักราวุธ พรมโลก
1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย พรภวิษย์ กินรา
1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ขุนพันธ์
1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง วรรณิสา แย้มค้าย
1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย จักราวุธ พรมโลก
1.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง อุมากรณ์ พิมพา
1.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
24 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
84
10
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ศิริพร เพิ่มพร
2.เด็กชาย ประวิทย์ ท่อนทองแดง
3.เด็กชาย วายุภักดิ์ ทองผุย
1.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
2.นาง จินตนา พามาเนตร
25 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เนตรมาดา เขมรทอง
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ สีดา
3.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โคสุน
1.นาง มะลิ ทาสมบูรณ์
2.นางสาว ศรันณ์พร อุ่นศรี
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
1.นาย พงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์
27 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง สุพัชชา ยิ่งดัง
2.เด็กหญิง จรรยาพร ทานฉันท์
1.นาย นิคม อินทร์งาม
28 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง นิตยาพร นันทศรี
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ศาริสา ทองคำพิมพ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
30 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณชาติ
2.เด็กหญิง เกศสุดา อ่วมกระทุ่ม
3.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com