#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย อภิชล พรมวันดี
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย เสฐวุฒิ กันยา
2.เด็กชาย กรณ์ดนัย ดอกเกษ
3.เด็กชาย ณัชพล สานนท์
4.เด็กชาย ไหมแก้ว ประจญ
5.เด็กชาย ฉัตรพร เจริญรัมย์
6.เด็กชาย ภูริช ท้องห้อง
1.นางสาว วิมล พากเพียร
2.นาย วิชัย สาสาย
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
2.เด็กหญิง อัญชลี แก้วกอง
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สิริโสภา อินตะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐนันท์ บุดดาลี
1.นาง ธัญกมล ศรียา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นาง ธัญกมล ศรียา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญปก
1.นาย วิชัย สาสาย
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสิมมา
3.เด็กหญิง ปนิดา เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
5.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
6.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง วยุพา โคสา
2.เด็กหญิง สิรินภา ไผ่เลี้ยง
3.เด็กหญิง แสงระวี คำภา
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง สุชานาถ การะเกษ
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ รายรินทร์
3.เด็กหญิง สุธิดา กงล้อม
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ดุษฎี ศรีจันดี
2.เด็กหญิง ปิยพร บังเศียร
3.เด็กหญิง นภาภรณ์ สายสิงห์
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ บุญเลี้ยง
3.เด็กชาย เอกพล ลาบุญตา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว ธัญกมล ศรียา
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาง ธัญกมล ศรียา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณลี
1.นาง กาญจนา บุดดาลี
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย มนตรี ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง โชติกา ผิวอ่อน
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย อรรคพล กันยา
1.นางสาว ลลิตา ปาละทา
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
72
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง กันนิกา กำมะณี
1.นาง กาญจนา บุดดาลี
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
2.เด็กชาย ณัฏฐชัย โพธิจันทร์
1.นางสาว ลลิตา ปาละทา
2.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
21 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
95.54
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปัญญา พินโย
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
96.88
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย กฤษดา กุลบุตรดี
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ ครองใจ
1.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
2.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
24 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย พิสิษฐ์ บุญเลี้ยง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
25 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
93
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปริศนา ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธ์ุ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิดาภา ปุยวงศ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปุณยาพร เจือทอง
2.เด็กหญิง พัชรพร คำภา
3.เด็กหญิง นริตา โคสา
1.นางสาว อรุณ ศรเพชร
2.นางสาว วิมล พากเพียร
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ปณิตา โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
36 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เงินลุน
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com