#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย วีระวัฒน์ โจระสา
1.นาง เบญจมาศ ่อ่อนสาร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง บุญญาพร วิลัย
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง สุชาดา เสาคำ
2.เด็กหญิง กัลญา ลีลาน้อย
1.นาง รัตติยา วรวิเศษ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิตติคุณ สายทอง
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
1.นาง รัตติยา วรวิเศษ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผลบุญ
1.นาง สิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
64
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย พงศธร บัวเงิน
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย สิทธิพล แป้นน้อย
2.เด็กหญิง ชลนิภา บุญบุตร
1.นาง กาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง วันดี เป้ยแย้ม
1.นาง รัฐพร สุระภา
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญอินทร์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผลบุญ
1.นางสาว ชญาณิณ เปี่ยมอักโข
2.นางสาว สุนิษา สองสี
10 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย พัชร ลีลาน้อย
2.เด็กหญิง ดารินทร์ บัวเงิน
3.เด็กหญิง หฤทัย ปัจฉาพันธ์
1.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
2.นาง สาคร พนาไพโรจน์
11 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง พีรดา ศรีรักษา
2.เด็กหญิง อังสุมาลี แจ่มเชื้อ
3.เด็กหญิง กานดาวดี พันเกษราช
1.นาง สุพรรณี ทองคำบุตร
2.นาง สาคร พนาไพโรจน์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ทาทอง
2.เด็กหญิง ธนพร ปัสสาสุ
3.เด็กหญิง ธนพรรณ ปัสสาสุ
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com