#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ศิริเกษ ไชยบัว
2.เด็กชาย เทวฤทธิ์ นรเพ็ชร
3.เด็กชาย วิรุตติ์ พันเดช
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ภานุวัฒ์ ยอดพงษ์ษา
2.เด็กหญิง กะรัตเพชร ไชยบัว
3.เด็กหญิง กมลพิชญ์ พิมพ์ศรี
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
2.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง พันธิตา เรืองศิริ
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไม้น้อย
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง จันทรทิมา บุตรราช
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองออน
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
6 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ศุภกร ใยคำ
2.เด็กหญิง มาลินี เพิ่มสุข
3.เด็กชาย มงคล ละลง
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
2.เด็กหญิง จีรนันท์ ทองภูธรณ์
3.เด็กหญิง ลีลาวดี สรสิทธิ์
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ปภาวดี สระชัย
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พลอยใส สายแวว
1.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
3.เด็กชาย มงคล พรมมา
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
12 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง แพรวนภา มีศรี
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง จันทรทิมา บุตรราช
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ทองภูธรณ์
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย สิรภพ แสวงพันธ์
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง วรรณี พันศิริ
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร สมปอง
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ลีลาวดี สรสิทธิ์
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ภควัต บุญมา
2.เด็กหญิง กัลยกร พรมมา
3.เด็กหญิง สุธัญญา สำรวมสุข
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย พีรวัส บัวแก้ว
2.เด็กหญิง กวิสรา ครองยุติ
3.เด็กหญิง ศศินภา อุทัยศรี
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
71
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ตนุพัทธ์ ธนฐานันพงษ์
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ทองอ่อน
3.เด็กชาย ธนวิชณ์ ทองอ่อน
4.เด็กชาย ชลทิศ ผลัดศรี
5.เด็กชาย ตะวัน ทองคำสุข
6.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
7.เด็กหญิง ปรยา เสี่ยมไธสง
8.เด็กหญิง พิชญธิดา คำพันชนะ
9.เด็กหญิง นีรชา โอภาตะวงศ์
10.เด็กหญิง วาจาตรี มีบุญ
1.นาย สุพจน์ สิงห์กลาง
2.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
3.นางสาว ณพัฐอร คำเสน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com