#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
96
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ภูตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
79
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง สุจิตรา สายปัญญา
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
92
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ จันทะนา
2.เด็กหญิง สุธิตา จันใด
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย วรโชค ดาดวง
2.เด็กหญิง ปรานิตา กองแก้ว
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
77
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ปานนิวัฒน์ กุลบุตร
2.เด็กหญิง อาภาภรณ์ ทาระวัน
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง งามพร วงษ์ษา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
85.08
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ทินภัทร โลหา
2.เด็กชาย วัฒนา พละศักดิ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
93.64
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย สุธินันท์ สืบสา
2.เด็กชาย สิทธินนท์ โพธิพันธ์
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ณัฐภัทร เพ็ชรหงษ์
1.นางสาว ยุพามญธ์ พานแก้ว
11 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
12 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย คมสันต์ ศรีบุญมี
2.เด็กชาย นันทโชติ ศรีหมตรี
3.เด็กชาย อดิศร พุฒซ้อน
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นาง กุณฑีรา แสนอ้วน
13 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
89
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง เบญญาภา กาสินธ์
2.เด็กหญิง ภัทราพร สีพล
3.เด็กหญิง ณัฐนันท์ พิมพงษ์
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
14 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง พัชรพร พวงสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุทธิดา แก้วภักดี
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นาย ปัญญา ผะเดิม
15 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง อาทิตยา สมภารเพียง
1.นาง อรพรรณ โคสัย
16 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ พิศงาม
1.นาง งามพร วงษ์ษา
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
95
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ โตนวน
2.เด็กชาย วุฒิชัย แสนมี
1.นาย ปัญญา ผะเดิม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com