#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
80
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง กฤติมา สันทาลุนัย
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง ณัฐฐาพร เพิ่มเติม
1.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
87
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง ภาวิณี อิ้มพิมพ์
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
72
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย ขวัญกล้า ผิวขาว
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา ภายอุ้ม
2.เด็กชาย อภินันท์ สำเภา
1.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
2.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
84
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง พิชชา คำแสนราช
2.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
1.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
2.นาง ไพรินทร์ หวังดี
7 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร ถวิลบุญ
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ พลต้าง
3.เด็กชาย ณฐภณ อินเจริญ
1.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
2.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ
1.ดร. ปิยะ การะเกษ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย ภาคิน สุพิษ
2.เด็กชาย พลาธร บัวเงิน
1.นาย อนุสรณ์ สันประภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com