#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ปรัชญา ใจดี
2.เด็กชาย สุภาภรณ์ พิมพ์ศรี
3.เด็กหญิง อรอุมา มากมี
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภูตะวัน วันพงษ์
2.เด็กหญิง จันจิต ประชัน
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย เฉลิมชัย วงจำปา
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บรรพชิต
3.เด็กชาย ธนายง วงศ์เมือง
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธีริศรา โกเลียง
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ตริตรอง
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย เทพปรีดา ชวนกระโทก
2.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ประจบ
3.เด็กหญิง จีราภรณ์ จันดี
4.เด็กหญิง มณีรัตน์ อินทร์มา
5.เด็กหญิง พิยดา โพธิ์นอก
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชุมณี
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
3.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
2.เด็กหญิง จินตนา หอมคำ
3.เด็กหญิง นุชนพิน รัตนา
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
8 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
80
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย วรวัฒน์ สมศรี
2.เด็กชาย ณรงค์ ศรีเมือง
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง วริศรา หึมมา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ซวงไซ
3.เด็กหญิง นฤมล ประชัน
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว รัชนี ศรีเมือง
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ธนกฤต ประชัน
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำแดง
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภูริเดช ปรารมย์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
69
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ชยานันท์ รำรื่น
1.นาง มยุณี เสนศรี
13 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จิตรวรรณ ประเสริฐ
1.นาง มยุณี เสนศรี
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พิมพ์ศรี
2.เด็กหญิง พัชราภา บุญเกิด
3.เด็กชาย แทนคุณ แสงจันทร์
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศิราวรรณ แน่นอุดร
2.เด็กหญิง สุดา ศรีรักษา
3.เด็กหญิง กฤติพร เหลาพรม
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
16 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย โชคทวี โคตรสมบัติ
2.เด็กชาย มงคล ธะราธรณ์
3.เด็กชาย ศิรเกล้า ใจมี
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
2.นาง อนงค์ ปรารมย์
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สารีนันท์
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ นนทา
3.เด็กหญิง สมปรารถนา ทองสงฆ์
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ณัชกานต์ สุริยะ
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ภูรเมธ ประสงค์
1.นาง หัทยา ลือกำลัง
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วันพงษ์
1.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
81
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง รติมาพร แสนกล้า
1.นางสาว รัชนี ศรีเมือง
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ชัยเจริญ ภูพันเชือก
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย สิทธิพร คงพันธ์
2.เด็กหญิง น้ำ หาญพิทักษ์
1.นางสาว รัชนี ศรีเมือง
2.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กฤษดากร รักษาศิริ
2.เด็กหญิง อรปรียา สุทธิพงษ์
1.นางสาว รัชนี ศรีเมือง
2.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
83.36
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย อดิเทพ ตั้งมั่น
2.เด็กชาย ธนากร ไชยบัน
1.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
26 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
86.5
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย สุทธิภัทร ประสงค์
2.เด็กชาย วีรวัฒน์ชัย พวงพันธ์
1.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย จักรินทร์ มั่นชาติ
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย พงศพัศ ทวี
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สมปรารถนา ทองสงฆ์
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง กมลพร นินดีสระน้อย
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ นนทา
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ธนพงษ์ ภูนุพา
2.เด็กชาย นภดล ภูนุพา
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กรกช องอาจ
2.เด็กหญิง ญาดา ยาเสร็จ
1.นางสาว นิ่มนวล โพธิ์วัง
2.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย กริช องอาจ
2.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
3.เด็กหญิง กมลทิพย์ พิมพ์เสนา
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ชูศักดิ์ ทองแกะ
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ปวร อุคำ
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง พิมพิศา ชุ่มเย็น
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อักษราภัค รักษาวงษ์
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
40 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย โชคชัย กึกกอง
2.เด็กชาย นภัสรพี อภัยวงค์
3.เด็กหญิง พิชญ์สินี เพ็งพันธ์
1.นาง ปิยะนาถ คูณโคตร์
2.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
41 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
70
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ รักษาศิริ
2.เด็กหญิง วริศรา จารึกธรรม
3.เด็กหญิง กัญภร แตะต้อง
1.นางสาว มาริษา ขุนแก้ว
2.นาง รินทร์วดี ดำรงค์
42 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
70
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง เบญจพร กกเปือย
1.นางสาว มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
43 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย พัชระ จันครา
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
44 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
81
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สารินันท์
2.เด็กหญิง วรัชยา แตะต้อง
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
2.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
90
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย อนุรักษ์ ประพันธ์
2.เด็กชาย ณัฐดนัย ประทุมวงศ์
1.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com