#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
2.เด็กชาย ปิยพงษ์ เศษภักดี
3.เด็กชาย อนุชิต อยู่คง
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
2.เด็กหญิง จิรัชญา โคสาคูณ
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
4.เด็กหญิง ผลิตา บัวเตย
5.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
6.เด็กชาย วิณัติ เพชรพรม
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3.นาย สมพงษ์์ จอมหงษ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง ปิยะณัฐ ดวงเนตร
4.เด็กหญิง อมรรัตน์ กงแก้ว
5.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
6.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3.นาย ผิว พรมทา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วรัชญา มงคลแก้ว
1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง เขมวิกา ด่วนตะคุ
1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
93
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมประดิษฐ์
1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง กิ่งธิดา สะเกษ
1.นาย ผิว พรมทา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
83
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จันทิมา ธรรมประดิษฐ์
2.เด็กชาย นนท์ทวัส สุพรรณเมือง
1.นาย ผิว พรมทา
2.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง กานติมา สืบสา
2.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
3.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
2.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
82
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
2.เด็กชาย ปิยพงษ์ เศษภักดี
3.เด็กชาย อนุชิต อยู่คง
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ทินกร เทนสุนา
2.เด็กชาย วิศวะ ครองยุติ
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
2.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สมศักดิ์ ฟองแก้ว
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
72
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชริดา นัยเนตร
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนัชพร บุญมา
1.นาย สมพงษ์์ จอมหงษ์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กันทราการ พรมวันดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ สุริยเลิศ
1.นาย วีระชัย บุญนำ
2.นางสาว สุนิสา ก้อนทอง
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ธนัญชัย ก้านเกตุ
2.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
3.เด็กชาย พิทักษ์ โนนน้อย
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
91.97
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นครินทร์ เสาว์ปา
2.เด็กชาย มินทดา หงษ์คำ
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
90.17
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย จิณวัตร สุขไชย
2.เด็กชาย วิวัฒน์ สะเกษ
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ นามโคตร
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อมรเทพ อ่อนผิว
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชราภา สามสี
2.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
3.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
4.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
5.เด็กหญิง ไหมแก้ว ก้อนทอง
6.เด็กหญิง มิ่งขวัญ เทพตาแสง
1.นาย ภาคภูมิ ขาววิเศษ
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
4.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ นามโคตร
1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
26 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นิสิต บรรเทา
2.เด็กชาย วัชรินทร์ ใยคำ
3.เด็กชาย อภิวัตร ศรีเมือง
1.นาง บัวกมล กัลยา
2.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
27 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วิลาวัลย๋์ พรมวันดี
2.เด็กหญิง วิชุดา โพธิ์งาม
3.เด็กชาย กฤษ ศรีภักดี
1.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
2.นาง บัวกมล กัลยา
28 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
56
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อมรเทพ อ่อนผิว
2.เด็กชาย ณัฏฐณิฏ พลภัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
29 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา เทพตาแสง
1.นางสาว กุลภัสสร ป้องคำ
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย วีระชัย กันยา
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ วังชัย
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
31 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
1.นาย ถนัด ดำพะธิก

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com