#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญเจริญ
2.เด็กชาย ชัชวาล สายบุบผา
3.เด็กชาย ณัฐพนธ์ กังวาลย์
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
85
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อินทิรา บุญอินทร์
1.นาย นิชากร สักกุนี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ อ่อนสลวย
2.เด็กชาย วันชัย ระตะโม
1.นาย นิชากร สักกุนี
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง มนต์นภา ใสยา
2.เด็กหญิง ทัณฑิกา ประเสริฐ
1.นาย นิชากร สักกุนี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
1.นาย นิชากร สักกุนี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง วนาลี ววงศ์เงินยวง
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ปภาณิน ปิติเจริญโชคลาภ
2.เด็กหญิง ชัญญานุช จิตรมั่น
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ทินกร หิงทอง
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีทา
1.นาย พุทธิชัย พานิช
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง สุกัญญา แก้วรักษา
1.นาย พุทธิชัย พานิช
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
87
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แบบอย่าง
2.เด็กหญิง นวพร ภูมลี
1.นาย พุทธิชัย พานิช
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วีรวัทฒ์ พลทราย
1.นาย พุทธิชัย พานิช
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง อุษามณี อินธิเดช
1.นาย พุทธิชัย พานิช
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
87.09
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปรัชญา ชื่นจำปา
2.เด็กชาย ศิวกร จุลเหลา
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
87.7
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสิงห์
2.เด็กชาย ศิวกร จุลเหลา
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง วรารัตน์ จัดนอก
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ พิมลา
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
19 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ปิยพร จุลเหลา
2.เด็กชาย โยธิน หอมดวง
3.เด็กหญิง วีรดา กุนรา
1.นาง จุฑาพร วรงค์
2.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
20 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง โสรยา สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง พีระดา เกยมาศ
3.เด็กหญิง สุภาวัลย์ สุวรรณชัยรบ
1.นาง ละไม ธานี
2.นางสาว ปทุมมา แสงสาย
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
76
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา นนทะการ
2.เด็กหญิง สิริพิสุทธิ์ ประสงค์
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง รัชฎาพร วังศรีแก้ว
1.นาย นิชากร สักกุนี
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อนุชิต โทวงศ์
2.เด็กชาย สัณฐิติ สุวรรณชัยรบ
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com