1.ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1 นางเบญจมาศ อ่อนสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
2 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
7 นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
8 นายผิว พรมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
2 0008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1 นางเบญจมาศ อ่อนสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
2 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
7 นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
8 นายผิว พรมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 0030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
2 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
3 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางจิตติญา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
7 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 0031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
2 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
3 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางจิตติญา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
7 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 0032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
2 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
3 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางจิตติญา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
7 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
6 0036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1 นางเบญจมาศ อ่อนสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
2 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
7 นายผิว พรมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
8 นางสาวนิจจารีย์ แผ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
7 0037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1 นางจุฑามาศ ทมไพร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางมะลิสา สาระโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
8 0038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1 นางจุฑามาศ ทมไพร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางมะลิสา สาระโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
9 0046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1 นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอน ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางกวิตา วงษ์พานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
7 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
8 นางเบญจมาศ อ่อนสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
9 นางผ่องพัน สิงห์โคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
10 นายผิว พรมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
10 0047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1 นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอน ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางกวิตา วงษ์พานิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นางณัฐิยา ชาลี ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นางสาวมะลิวัลย์ ชนะศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
7 นางอมร กมล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
8 นางเบญจมาศ อ่อนสาร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
9 นางผ่องพัน สิงห์โคตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
10 นายผิว พรมทา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
11 0759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1 นางจุฬาวรรณ กาเมือง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายวัชรินทร์ บุญเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางสาวขนิษฐา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวกุลภัสสร ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางสาวกิติยา รสชาติ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
12 0760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1 นางจุฬาวรรณ กาเมือง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายวัชรินทร์ บุญเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางสาวขนิษฐา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวกุลภัสสร ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางสาวกิติยา รสชาติ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
13 0761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1 นางจุฬาวรรณ กาเมือง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายวัชรินทร์ บุญเพชร ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นางสาวขนิษฐา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวกุลภัสสร ป้องคำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นางสาวกิติยา รสชาติ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
14 0762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
15 0763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
2.คณิตศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1 นางสาวศศิธร ชัยภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นางวราสินี ประวาฬ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางหัทยา ลือกำลัง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นางสาวกิติยา รสชาติ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายสมพงษ์ จอมหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษณ์ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
2 0123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางสาวศศิธร ชัยภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นางวราสินี ประวาฬ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางหัทยา ลือกำลัง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นายสมพงษ์ จอมหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นางสาวกิติยา รสชาติ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 0124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1 นางสาวศศิธร ชัยภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นางวราสินี ประวาฬ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางหัทยา ลือกำลัง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นายสมพงษ์ จอมหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นางสาวกิติยา รสชาติ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 0129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นายธนงศักดิ์ ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายธนากร โยธิคาร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายพุทธิชัย พานิช ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นางสาวอุทัยวรรณ บุญเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 0130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1 นายธนากร โยธิคาร์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง รองประธาน
2 นายวิชัย สุทาศรี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายธนงศักดิ์ ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายพุทธิชัย พานิช ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นางสาวอุทัยวรรณ บุญเพิ่ม ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
6 0132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
6 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายเยน สิงห์ยาม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
8 นางสุณิสา บุญดี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
7 0133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
6 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายเยน สิงห์ยาม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
8 นางสุณิสา บุญดี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 0134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
6 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายเยน สิงห์ยาม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
8 นางสุณิสา บุญดี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
9 0772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นางสาวจรัญญา แผ่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
6 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายเยน สิงห์ยาม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
8 นางสุณิสา บุญดี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
10 0773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 0774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก รองประธาน
12 0775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1 นางกาญจนา บุดดาลี ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางรัชนี ลาสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวรัชนี ทัดเทียม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นางกาญจนา วิสิฎฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
6 นางกัญภร แถวไธสง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายเยน สิงห์ยาม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
8 นางสุณิสา บุญดี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3.วิทยาศาสตร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวอัมราพร พันธ์ทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 0086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1 นางสาวเพียงหทัย บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นางไมตรี คมใส ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
3 นางสาวอัมราพร พันธ์ทอง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
4 นางสาวสุภาพร ลุนพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 0090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นางสาววรรณภา คามะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 นางสุธนี พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นายสมคิด ลุนบุดดา ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางไพรินทร์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4 0091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นางสาววรรณภา คามะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 นางสุธนี พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นายสมคิด ลุนบุดดา ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางไพรินทร์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
5 0093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นางสาววรรณภา คามะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 นางสุธนี พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นายสมคิด ลุนบุดดา ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางไพรินทร์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
6 0094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นางสาววรรณภา คามะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 นางสุธนี พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นายสมคิด ลุนบุดดา ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางไพรินทร์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
8 0096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นางสาววรรณภา คามะทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
3 นางสุธนี พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
4 นายสมคิด ลุนบุดดา ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 นางไพรินทร์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
9 0099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1 นายตฤณ ทีงาม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
2 ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ ทรงประโคน ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาววิรงรอง แสนศิริ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
6 นางสาวนงคราญ บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
12 0184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1 นายตฤณ ทีงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
2 ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ ทรงประโคน ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
3 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาววิรงรอง แสนศิริ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
6 นางสาวนงคราญ บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
13 0190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1 นายปิยรัฐ พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นายนฤพล เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
3 นายถนัด ดำพะธิก ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายอนุสรณ์ สันประภา ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
5 นายชัยวัฒน์ ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
14 0766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1 นายนฤพล เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
2 นายปิยรัฐ พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายถนัด ดำพะธิก ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายอนุสรณ์ สันประภา ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
5 นางสาวทัศนี สุขศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
15 0770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1 นายปิยรัฐ พร้อมพรม ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นายชัยวัฒน์ ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายนฤพล เชื้อทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นายถนัด ดำพะธิก ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายอนุสรณ์ สันประภา ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4.สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางลักษมี บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายวันชัย วันเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 0142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางลักษมี บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายวันชัย วันเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
4 0143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางลักษมี บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายวันชัย วันเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
5 0144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางลักษมี บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายวันชัย วันเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 0145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1 นางลักษมี บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายวันชัย วันเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
9 0149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1 นางสาวทิพวรรณ ขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายสุนันท์ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางวนัสนันท์ การินทร์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวิชัย สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
12 0155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1 นางสาวทิพวรรณ ขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายสุนันท์ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางวนัสนันท์ การินทร์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวิชัย สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
13 0156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1 นางสาวทิพวรรณ ขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายสุนันท์ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางวนัสนันท์ การินทร์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวิชัย สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
14 0164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1 นางจิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
2 นางวิลัยลักษ์ จันดาหัวดง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
3 นางสาวสิริลัดดา วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสาวลลิตา ปาละทา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นางประไพพิศ ถิระโคตร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
15 0165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1 นางสาวพรพรรณ พันแก่น ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางกาญจนา วิศิฏฐ์พรอักษร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 นางสาวสุนิสา ก้อนทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางสาวนิ่มนวล โพธิ์วัง ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางสาวธนัชภรณ์ บุตรสี ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
16 0166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1 นางวิลัยลักษ์ จันดาหัวดง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
2 นางสาวสิริลัดดา วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวลลิตา ปาละทา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางประไพพิศ ถิระโคตร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางสาวจิรัฐติกาล สุขหนองโป่ง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
17 0169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1 นางสาวกมลทิพย์ คาดหมาย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายสุพจน์ สิงห์กลาง ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายบุญญาต ภักดีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5.สุขศึกษา และพลศึกษา
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
2 0739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1 นางสุภาวดี ดอกดวง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายกฤตภพ ณรงค์กนกกร ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นายนิคม อินทร์งาม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นายวิษณุรักษ์ มีบุญ ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางหัทยาณี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
7 นายวิสิทธิ์ คมใส ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
4 0741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1 นางสุภาวดี ดอกดวง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายกฤตภพ ณรงค์กนกกร ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นายนิคม อินทร์งาม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
5 นายวิษณุรักษ์ มีบุญ ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางหัทยาณี สารบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
7 นายวิสิทธิ์ คมใส ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
6.ศิลปะ-ทัศนศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1 นางกิตติยา กะทิศาสตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวจีระนันท์ เสนาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นางสาวชญาณิณ เปี่ยมอักโข ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
2 0263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1 นางกิตติยา กะทิศาสตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวจีระนันท์ เสนาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นางสาวชญาณิณ เปี่ยมอักโข ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 0265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1 นางกิตติยา กะทิศาสตร์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นางสาวไพรจิตร จำปาคำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวจีระนันท์ เสนาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 นางสาวชญาณิณ เปี่ยมอักโข ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
4 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1 นางดวงตา บุญเหลี่ยม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นางสาววิไลวรรณ บัวเเก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
4 นางอรจันทร์ จิตสำราญ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1 นายลำลี นาราสา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นางสาววิไลวรรณ บัวเเก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
4 นางอรจันทร์ จิตสำราญ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1 นางดวงตา บุญเหลี่ยม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นางสาววิไลวรรณ บัวเเก้ว ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นางสาวยุพามญธ์ พานแก้ว ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
4 นางอรจันทร์ จิตสำราญ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
7 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
8 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันท์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
9 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันท์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
10 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันท์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
11 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1 นางสาวมนัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
12 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
13 0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
14 0313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
15 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1 นางสาวนภัสกานต์ คงทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นายประสิทธิ์ บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
4 นางสาวสมฤดี เกยมาศ ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
5 นายใหม่ เศิกสิริ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
7.ศิลปะ-ดนตรี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
10 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
12 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
20 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
21 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
22 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
23 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
24 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
25 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1 นายนายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
26 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
27 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
28 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
29 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
30 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
31 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
32 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
33 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
34 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
35 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
36 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
37 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
38 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
39 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นายกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
40 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
41 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริศิลป์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
2 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
3 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสวรรค์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
6 นายเดี่ยว สะสีสัง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
42 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1 นายกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
43 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
44 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
45 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
46 0753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
47 0781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
48 0782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
49 0783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
50 0784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8.ศิลปะ-นาฏศิลป์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1 นางกชพรรณ ศรไชย ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายจิรวัฒน์ กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นางสาววิมล พากเพียร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นางสาวปราณปรียา เหมือนมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางนิภาพรรณ สงสันเทียะ ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
6 นายสุชาติ เบ็ญจศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
8 นางสาวสุวรรณา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
9 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
10 นางสาวละอองดาว โคตรบรรดิษ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
11 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
6 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9.ภาษาต่างประเทศ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางสาวสุพรรณี สมงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางสาวภาวิณี รักษาพล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวศิริพร ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางสาวพิไลพรรณ กันนุฬา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 0053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1 นายดิเรก บุญเริ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางสาวสุพรรณี สมงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
3 นางสาวภาวิณี รักษาพล ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวศิริพร ชื่นใจ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางสาวพิไลพรรณ กันนุฬา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 0054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1 นายเฉลิมพล รักษาภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
2 นายวิชัย สาสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นายชัยวัฒน์ ทบเทิบ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นายสนอง ใจทน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายประสิทธิ์ บุญเติม ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 0051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
2 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายไพฑูรย์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 0062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1 ว่าที่ร้อยตรีคมกฤษ วรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
2 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายไพฑูรย์ นาคพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายพยุงศักดิ์ มีปัญญา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นายบรรจง ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 0070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภู ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
3 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
4 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางวาสนา วงษ์กูรมะ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 0102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภู ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
3 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
4 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางวาสนา วงษ์กูรมะ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
7 0103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภู ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
3 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
4 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางวาสนา วงษ์กูรมะ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
8 0708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1 นายคงศักดิ์ พิศดู ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางสาวเฟื่องฟ้า ศรีชมภู ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
3 นางสาวสุกัลยา แสนสุภา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
4 นางพิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
5 นางวาสนา วงษ์กูรมะ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
6 นายกิตติ ประชัน ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
10 0776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
11.คอมพิวเตอร์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1 นางสาวสุภาวดี คลังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางสาวประธานพร รักชาติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
3 นายสัมฤทธิ์ คำภา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายธรรมนิตย์ พันวิลัย ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 0005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1 นางสาวสุภาวดี คลังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางสาวประธานพร รักชาติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
3 นายสัมฤทธิ์ คำภา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายธรรมนิตย์ พันวิลัย ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 0011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นางสาวสุภาวดี คลังทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางสาวประธานพร รักชาติ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27 กรรมการ
3 นายสัมฤทธิ์ คำภา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
4 นายธรรมนิตย์ พันวิลัย ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 0016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1 นายวิชัย ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัตติยา วรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 นายนิชากร สักกุนี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นายโกศล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายสถาปนะ มาทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
5 0017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1 นายวิชัย ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัตติยา วรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 นายนิชากร สักกุนี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นายโกศล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายสถาปนะ มาทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
6 0020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1 นายวิชัย ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัตติยา วรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 นายนิชากร สักกุนี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นายโกศล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายสถาปนะ มาทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
7 0021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1 นายวิชัย ทองแกะ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางรัตติยา วรวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
3 นายนิชากร สักกุนี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นายโกศล ป้องกัน ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายสถาปนะ มาทอง ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
8 0024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
3 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
9 0025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
3 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
10 0028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
3 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
11 0029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายปัญญา ผะเดิม ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
3 นายไผท คงศรีลา ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
4 นายสมร บุญทอง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
12 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
12.หุ่นยนต์
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13.การงานอาชีพ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1 นางัณัฐรินี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นายสมยศ รัชตะวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
2 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1 นางณัฐรินี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นายสมยศ รัชตะวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
3 0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1 นางณัฐรินี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นายสมยศ รัชตะวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1 นางณัฐรินี ยาตรา ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
2 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
3 นางอนงค์ ปรารมย์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
4 นายสมยศ รัชตะวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
7 0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1 นายสุนันท์ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายพร สืบเทพ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางสาวณพัฐอร คำเสน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางกรวิกา ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
8 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1 นายสุนันท์ ทองกลึง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 นางมยุณี เสนศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นายพร สืบเทพ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นางสาวณพัฐอร คำเสน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
5 นางกรวิกา ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
9 0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1 นางสาวกัลยา แถมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสุภาวดี ดอกดวง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายฉลอง กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
10 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1 นางสาวกัลยา แถมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสุภาวดี ดอกดวง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายฉลอง กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
11 0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1 นางสาวกัลยา แถมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสุภาวดี ดอกดวง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายฉลอง กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
12 0027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
14 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1 นางสาวกัลยา แถมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
2 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสุภาวดี ดอกดวง ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นายวีระชัย บุญนำ ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
5 นายฉลอง กุมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
15 0050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
14.ปฐมวัย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1 นางจรรยา คำศรี ครูโรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ) กรรมการ
2 นางปิยะนาถ คูณโคตร์ ครูโรงเรียนบ้านบึงมะลู กรรมการ
3 นางสาวแพรวพรรณ พิณทอง ครูโรงเรียนบ้านพรทิพย์ กรรมการ
4 นางสาวอรุณ ศรเพชร ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
5 นางสุพรรณี ทองคำบุตร ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
2 0703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1 นางสุเอ พงษาปาน ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
2 นางดวงตา บุญเหลี่ยม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางละไม ธานี ครูโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ กรรมการ
4 นางนิภาดา ศรีแจ่มใส ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นางบัวกมล กัลยา ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
15.เรียนร่วม - ภาษาไทย
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางนันทิยา สรีรวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 0075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางนันทิยา ศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 0079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางนันทิยา ศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 0080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน รองประธาน
2 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางนันทิยา ศรีรวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 0081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางณัฐธยาน์ ศรีสมนึก ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสาวธันธิวา ศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
7 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
8 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
6 0084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางณัฐธยาน์ ศรีสมนึก ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสาวธันธิวา ศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
5 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
6 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
7 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
8 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
7 0097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
11 0105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวธันธิวา ศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางณัฐธยาน์ ศรีสมนึก ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
6 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
7 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
8 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
13 0109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางสาวปริญดา จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวธันธิวา ศักดิ์พงษ์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางณัฐธยาน์ ศรีสมนึก ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสมคิด สังวัง ครูโรงเรียนบ้านเสาธงชัย กรรมการ
5 นายทองคำ จุลเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย กรรมการ
6 นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
7 นางสิริกาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา กรรมการ
8 นางสาวจิราวรรณ ลาธุลี ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
14 0704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
15 0705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16.เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวลลิตา ปาละทา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางประไพพิศ ถิระโคตร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวสิริลัดดา วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 0128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวลลิตา ปาละทา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางประไพพิศ ถิระโคตร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวสิริลัดดา วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางสาวลลิตา ปาละทา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางประไพพิศ ถิระโคตร ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวสิริลัดดา วงค์ละคร ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางวิลัยลักษ์ จันดาหัวดง ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
17.เรียนร่วม - ศิลปะ
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
2 0234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
5 0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน รองประธาน
2 นางสาวอัญชลี ทองเเดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง รองประธาน
3 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
6 0240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
7 0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
2 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
4 นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
8 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นางสาวอัญชลี ทองเเดง ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง รองประธาน
2 นางธัญกมล ศรียา ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
3 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
4 นางสาวพรพรรณ์ พันแก่น ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
9 0248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
10 0249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางสาวภษมน สุธรรม ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
11 0274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
12 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
1 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
14 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
15 0280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
18 0283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
19 0284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
20 0285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
21 0287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นางนวนสี ทองปั้น ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง กรรมการ
3 นายรชยุตม์ สุขชาติ ครูโรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก กรรมการ
18.เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
2 0162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
5 0175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
7 0182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
11 0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
12 0209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
13 0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
14 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
15 0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
16 0750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
17 0751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
18 0752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1 นายสิทธิศักดิ์ พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโศกขามป้อม กรรมการ
2 นายบุญเยี่ยม โนนสังข์ ครูโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการ
3 นายไพจิตร สิงห์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสำราญ กรรมการ
4 นายวุฒินันต์ นิยม ครูโรงเรียนบ้านภูมิซรอล กรรมการ
5 นายเกรียงไกร ตฤณานนทกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส กรรมการ
6 นางอัมพร สีพล ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
19.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
#
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1 0650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
2 นายวิญญู นวลเเย้ม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
3 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
2 0651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
3 0652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
4 0653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5 0654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1 นายเดชา พรมมาสุข ครูโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา กรรมการ
2 นายสามารถ วันศรี ครูโรงเรียนบ้านตาแท่น กรรมการ
3 นายวิญญู นวลเเย้ม ครูโรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่ กรรมการ
6 0655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
7 0656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
8 0657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
9 0658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
10 0659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com