1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา สุวรรณชาติ
2.เด็กหญิง เกศสุดา อ่วมกระทุ่ม
3.เด็กหญิง ประภาพร สีดารักษ์
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักราวุธ พรมโลก
1.นางสาว อัมราพร พันธ์ทอง
2. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณลี
1.นาง กาญจนา บุดดาลี
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปณิตา โพธิ์สุวรรณ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญปก
1.นาย วิชัย สาสาย
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชานาถ การะเกษ
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ รายรินทร์
3.เด็กหญิง สุธิดา กงล้อม
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วยุพา โคสา
2.เด็กหญิง สิรินภา ไผ่เลี้ยง
3.เด็กหญิง แสงระวี คำภา
1.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
0109 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กหญิง น้ำผึ้ง ประจญ
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาง ธัญกมล ศรียา
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธ์ุ
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
0108 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ โคสา
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ บุญเลี้ยง
3.เด็กชาย เอกพล ลาบุญตา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว ธัญกมล ศรียา
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริโสภา อินตะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
0081 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย มังกร วงศ์พรม
2.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
3. โรงเรียนบ้านด่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0052 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จีรณันทน์ มั่นปี
1.นางสาว พิไลวรรณ กันนุฬา
0053 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วนิดา ฮ้อยคำภา
1.นางสาว ภาวิณี รักษาพล
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
83
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิภารัตน์ รสชาติ
2.เด็กหญิง ดาราธิป ตาทุวัน
3.เด็กหญิง กัณฑิกา ผลมาตร
4.เด็กหญิง กชกร นารี
5.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีรักษา
1.นาง ลักษมี บุญทอง
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีรภัทรา แซ่ตี่
2.เด็กหญิง กานดา อ่อนนา
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาย สมร บุญทอง
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันต์ ปานวันนะ
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปริวัฒน์ มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ฐิติมา ทิพย์ทอง
3.เด็กหญิง เพชรลดา คำเหล็ก
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
2.นางสาว ภาวิณี รักษาพล
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คำสีทา
3.เด็กหญิง บุญตา ระนา
4.เด็กหญิง จิรภัทร เกินเกริก
5.เด็กหญิง สีทอง อินทรีย์
6.เด็กหญิง พัชรินทร์ แจ่มเชื้อ
7.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
8.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
9.เด็กหญิง อัจฉราพร ไผ่เลี้ยง
10.เด็กหญิง พรพรหม วาที
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
3.นางสาว ศิริพร ชื่นใจ
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์วลี หลอดทอง
1.นาย สนอง ใจทน
4. โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กนกพล บัวผัน
2.เด็กชาย พงษ์พิสุทธิ์ บุตรดี
3.เด็กชาย เจริญทอง ผิวขาว
4.เด็กชาย สิทธิพันธ์ ไชยโคตร
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
6.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข
1.นาย พีรัช วันทา
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย ทอน แบบอย่าง
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา สายหอม
2.เด็กหญิง ลลิตา ทองแดง
3.เด็กหญิง สุธิดา กงแก้ว
1.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
2.นาง โสรดา บูรพา
5. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0287 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ศรีพารา
2.เด็กหญิง วิกานดา อัตพงษ์
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ พิมาทัย
4.เด็กหญิง กรรณิการ์ สวยประโคน
5.เด็กชาย สราวุธ ออมชมภู
6.เด็กชาย ชโยดม ผักขเชด
7.เด็กหญิง ณัฐธิดา ผลอินทร์
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
3.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
6. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สายปัญญา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
0752 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
81
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สังวาน มาศกุล
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัตนาพร พิลา
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข
2.เด็กหญิง วรางคณา นิวาส
3.เด็กหญิง วิไลวรรณ บุญจันทร์
4.เด็กหญิง สุนิสา เงินยวง
5.เด็กหญิง สุธิดา เสนาภักดิ์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว สิริลัดดา วงค์ละคร
0751 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ คำไทย
2.เด็กหญิง โสมสุดา โกศล
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญชู สิงห์ซอม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญมา ไสยา
2.เด็กชาย สายชล คืนผล
3.เด็กชาย ชัชวาลย์ ลีสี
1.นาง ณัฐธยาน์ ศรีสมนึก
2.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
2.เด็กหญิง ปิยพร ภูมิพัฒน์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
2.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
2.เด็กชาย พลากร แม่นทอง
3.เด็กชาย สงกรานต์ เสมามิ่ง
4.เด็กชาย พงษ์สวัสดิ์ จันประสิทธิ์
5.เด็กชาย เปรมศักดิ์ สืบสา
6.เด็กชาย กรวิชญ์ สุขชาติ
7.เด็กชาย อธิวัฒน์ ปอทอง
8.เด็กชาย ประมวล โคตรภูงา
1.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
2.นาย บรรจง ยาตรา
3.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
0135 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติมา เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย เพ็ชรมณี สุปติ
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัทธิมา เนตรใส
2.เด็กหญิง รติพร ดียา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประไพ สิงห์ซอม
1.นาง นวนสี ทองปั้น
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อุเทน สุนันท์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญเอนก
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา รัชตะวรรณ
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
2.เด็กชาย ธีรพล สูงโฮง
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว นภัสกานต์ คงทอง
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาพร ไชยสุข
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทิมา ผาแก้ว
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
1.นาง ณัฐธยาน์ ศรีสมนึก
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนิดา ทาระสาย
2.เด็กหญิง ธนิดา สุขเกษม
3.เด็กหญิง จิตราพร ภูมิพัฒน์
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพร บุญจันทร์
2.เด็กชาย ปพน ใจแปง
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
0241 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร์ จุลแดง
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
0019 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ นิลเนตร
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว สุปติ
3.เด็กหญิง รัศม์ภัสสร เทพอาษา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัชรพล บุดดาลี
2.เด็กชาย ศุภกิต ศรีพารา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
0284 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ทะวงพันธ์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา ชบา
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไกรศรี
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ อินอนันท์
2.เด็กชาย วีระวัฒน์ กิ่งวงษา
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวีณา สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง เกษมณี คูณมี
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระศักดิ์ โตนวน
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ กันทิยะคำ
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พลอยไพลิน เพชรก้อน
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
0274 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รานี ทองแดง
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประกาย คูหา
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ระพีพงษ์ สิงห์ประเสริฐ
1.นาง อิสราภรณ์ แก้วคำสอน
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นริศรา โสลุน
1.นางสาว ปวีณา สุรีรัมย์
0242 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภาพร ถูรวรณ์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใยเมือง
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ฮงทอง
1.นางสาว สิริลัดดา วงศ์ละคร
2.นางสาว สุพัตรา เพ็งพันธ์
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พินท์สุดา ชนะพล
2.เด็กชาย พันทวี จันทร์เพ็ชร
1.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระพัฒน์ กาไสย์
2.เด็กชาย วีระวุฒิ คำสะ
3.เด็กชาย ภูวเดช แฟนไธสง
1.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
2.นาง บุญส่ง คงสิม
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
96.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ติมา เงินดี
2.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีใส
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
4.เด็กหญิง ภรณี บุตรวงค์
5.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ คำโสภา
6.เด็กหญิง ศิริรัตน์ มณีวงค์
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชรพล พันธ์งาม
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประจักษ์ จำชาติ
2.เด็กชาย จิรเดช หงษ์ทอง
1.นางสาว นงคราญ บุญนำ
7. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วริศ มหาชัย
2.เด็กชาย เชิดศักดิ์ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง สุปราณี พันมะลี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาย สถาปณะ มาทอง
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง นิติพร สืบสา
3.เด็กหญิง บรรณสรณ์ ตั้งมั่น
4.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
5.เด็กหญิง กัลย์สุดา โคนาบาล
6.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
7.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
8.เด็กหญิง กัญญาลักษณ์ ปัตเนตร
9.เด็กหญิง บุษราคัม สมุทร
10.เด็กหญิง ปณิศา ลำสมุทร
11.เด็กหญิง กรรณิกา สลับหมุน
12.เด็กหญิง สุรารักษ์ พันธุรัตน์
13.เด็กหญิง อุษา มาทอง
14.เด็กหญิง อาริษา ประพันธ์
15.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
3.นาง ธัญยชนก ควรการ
4.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนิสร ลาพันธ์
2.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา ลาพันธ์
4.เด็กหญิง ธีรดา พงษ์มา
5.เด็กชาย ณัฐพงค์ จาดคล้าย
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
2.นาง ละเอียด หลักเพชร
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนิภา ตั้งมั่น
1.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพรัตน์ ไชยตะวงค์
2.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ประสงค์
3.เด็กหญิง พรรภษา ทองนาค
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย โกมินทร์ ทองห่อ
2.เด็กชาย เตชินทร์ ยิ่งชาติ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย วิญญู นวลแย้ม
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชลชาติ อินวันนา
2.นางสาว ศรุตา โชติ
3.นางสาว สาวิตรี โยธา
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย ฉลอง กุมพันธ์
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชาลิณี มั่นหมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ช่อผกา สายเพชร
2.นางสาว จิรภา ถิ่นขาม
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาย สถาปณะ มาทอง
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาง ธัญยชนก ควรการ
8. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปภาณิน ปิติเจริญโชคลาภ
2.เด็กหญิง ชัญญานุช จิตรมั่น
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ อ่อนสลวย
2.เด็กชาย วันชัย ระตะโม
1.นาย นิชากร สักกุนี
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วนาลี ววงศ์เงินยวง
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
0084 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร หิงทอง
1.นางสาว สมฤดี เกยมาศ
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญเจริญ
2.เด็กชาย ชัชวาล สายบุบผา
3.เด็กชาย ณัฐพนธ์ กังวาลย์
1.นาย นิชากร สักกุนี
2.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
9. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมศักดิ์ ฟองแก้ว
1.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนัยฤทธิ์ นามโคตร
1.นาย เดี่ยว สะสีสัง
0171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัญชัย ก้านเกตุ
2.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
3.เด็กชาย พิทักษ์ โนนน้อย
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อมรเทพ อ่อนผิว
1.นาย อภิชาติ ชินวงศ์
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานติมา สืบสา
2.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
3.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
2.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
89
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภา สามสี
2.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
3.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
4.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
5.เด็กหญิง ไหมแก้ว ก้อนทอง
6.เด็กหญิง มิ่งขวัญ เทพตาแสง
1.นาย ภาคภูมิ ขาววิเศษ
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
4.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
2.เด็กหญิง จิรัชญา โคสาคูณ
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
4.เด็กหญิง ผลิตา บัวเตย
5.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
6.เด็กชาย วิณัติ เพชรพรม
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3.นาย สมพงษ์์ จอมหงษ์
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรัญญา สุขศรี
2.เด็กหญิง จิรนันท์ ก้อนทอง
3.เด็กหญิง ปิยะณัฐ ดวงเนตร
4.เด็กหญิง อมรรัตน์ กงแก้ว
5.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
6.เด็กหญิง อนันดารัตน์ ก้อนทอง
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
3.นาย ผิว พรมทา
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทินกร เทนสุนา
2.เด็กชาย วิศวะ ครองยุติ
1.นางสาว วิรงรอง แสนศิริ
2.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัชญา มงคลแก้ว
1.นางสาว จิราวรรณ ลาธุลี
10. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กุลบุตร
1.นาง อัมพร สีพล
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ มโนรัตน์
1.นาย เดชา พรมมาสุข
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัฒตรา จันทร์เกตุ
1.นาย เดชา พรมมาสุข
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทกร คำแพง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศลิษา เตียงตั้ง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
87
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชยิสรา พูนวิลัย
1.Mr. Vichheka Try
0347 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทกร คำแพง
2.เด็กชาย อนิวัต โนนทวงษ์
3.เด็กหญิง ภัทริกา แพงดี
4.เด็กชาย ธีรภัทร์ ยงกุล
5.เด็กชาย ศรชัย ภักดี
6.เด็กชาย วุฒิชัย ศรีรักษา
7.เด็กชาย เมฆา บุตรดาห์
8.เด็กหญิง รมิตา ราษี
9.เด็กชาย เอกลักษณ์ เอกสูงเนิน
10.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ คูณพงษ์
11.เด็กหญิง ณัฐณิชา โยทะยาน
12.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี
13.เด็กหญิง ไพลิน แพงไทย
14.เด็กหญิง พรทิพา บุญเล็ก
15.เด็กชาย อนุรักษ์ มากสิงห์
16.เด็กชาย วิชัย สิงห์นนท์
17.เด็กชาย เมฆา บุตดาห์
18.เด็กชาย นิพนธ์ น้อยสังวาลย์
19.เด็กชาย คุณากร ตั้งมั่น
20.เด็กชาย วัชรพล วงษ์สะทุม
21.เด็กหญิง พัชรา บุญอินทร์
22.เด็กหญิง จามรี อินทะชาติ
23.เด็กหญิง หทัยทิพย์ ประทัยบุตร
24.เด็กหญิง นัชชา บุตรพรม
25.เด็กหญิง อรจิรา พงษ์วัน
26.เด็กหญิง รติกานต์ กรกัน
27.เด็กหญิง นิลวัลย์ วงแก้ว
28.เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพนสำโรง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
2.นาง อัจฉริยา คุณมาศ
3.นาง ณิชนันท์ โสสว่าง
4.นาย ฉัตรชัย ลีเลิศ
5.นาง นิภาพรรณ สงสันเทียะ
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภา รักษาภักดี
1.นาง จีระพันธ์ สนทะยา
11. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรินทร์ มั่นชาติ
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิราวรรณ แน่นอุดร
2.เด็กหญิง สุดา ศรีรักษา
3.เด็กหญิง กฤติพร เหลาพรม
1.นางสาว เพียงหทัย บุญเต็ม
2.นาย ประสิทธิ์ บุญเต็ม
0018 การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาวีร์ องอาจ
2.เด็กหญิง จินตนา หอมคำ
3.เด็กหญิง นุชนพิน รัตนา
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัชระ จันครา
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริเดช ปรารมย์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประพันธ์
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พิมพ์ศรี
2.เด็กหญิง พัชราภา บุญเกิด
3.เด็กชาย แทนคุณ แสงจันทร์
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา หึมมา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ซวงไซ
3.เด็กหญิง นฤมล ประชัน
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว รัชนี ศรีเมือง
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยเจริญ ภูพันเชือก
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต ประชัน
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำแดง
1.นาย พุทธวัฒน์ ประจันทร์
2.นาย ชัยยุทธ นิลพัฒน์
12. โรงเรียนบ้านพรทิพย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
80
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
1.นาย เยน สิงห์ยาม
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
82
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
3.เด็กหญิง สุทัตตา จันทอง
4.เด็กหญิง กัลย์สุดา สีมันตะ
5.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย วิชัย สิงห์ทอง
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา แก้วกอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา แก่นสีดา
3.เด็กชาย ธีรชัย สิงห์ทอง
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
85.5
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาณิตา อัศวภูมิ
2.เด็กหญิง นภาพร จันลาพันธ์
3.เด็กหญิง วิลาวัลย์ อารีรมย์
4.เด็กหญิง รจนา อรินศรี
5.เด็กหญิง ทิตติโสม สมบุญชัย
1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อริสา ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง รุจจิรา พละศักดิ์
3.เด็กหญิง สุพรรษา ชนะพล
1.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
2.นาย วุฒินันต์ นิยม
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยดา มานพ
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ แก้วเนตร
3.เด็กหญิง วนิดาวรรณ สุดภาร
4.เด็กหญิง จุฬามาศ ใคร่นุ่นโพธิ์
5.เด็กหญิง วิลัลยา ชนะพล
6.เด็กหญิง ศิรัญญา สีหา
1.นาง ณัฐกานต์ ทางาม
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
3.นาย วิชัย สิงห์ทอง
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
98
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทรงพล มากสิงห์
2.เด็กชาย กรวิทย์ ปัญญาแก้ว
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธันวา ทัยอ่อน
2.เด็กชาย ภูตะวัน อุตะโม
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรพงศ์ เสนาน้อย
2.เด็กชาย ประวันวิทย์ โทวาท
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
14. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชรพร พวงสุวรรณ
2.เด็กหญิง สุทธิดา แก้วภักดี
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นาย ปัญญา ผะเดิม
0277 เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
1.นางสาว บัวเรียน จันพะงา
15. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกร ใยคำ
2.เด็กหญิง มาลินี เพิ่มสุข
3.เด็กชาย มงคล ละลง
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
0226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล อุทัยศรี
2.เด็กชาย จิรวัฒน์ ไผ่เลี้ยง
3.เด็กชาย มงคล พรมมา
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว ณพัฐอร คำเสน
0026 การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิธิตา ป้องโล่ห์
2.เด็กหญิง พันธิตา เรืองศิริ
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไม้น้อย
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2.นาง สุธนี พิศดู
16. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาถา พอกสนิท
2.เด็กหญิง มนนภา บุญตา
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ บัวหลาย
1.นาง นางนิพาดา ศรีแจ่มใส
2.นาง วิกานต์พร โพธิ์ทองไส
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
2.เด็กหญิง ธีรพร นาลาสาย
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
96
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
2.เด็กชาย นนนคร สาลี
3.เด็กชาย ธนากร ลุมไธสง
4.เด็กชาย พีรภัทร โบงนอก
5.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
6.เด็กชาย สนทยา สุขวงษ์
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ไผท คงศรีลา
3.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
100
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุวิทย์ หลวงภักดี
2.เด็กชาย พรชัย ขันวิเศษ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
17. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
93
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุณีญาพร จันสีดา
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
18. โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา รากทอง
2.เด็กหญิง พัชรวดี อนันต์
1.นาย วันชัย วันเพ็ง
2.นางสาว ลินดา กาทอง
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณสา ตียะศักดานนท์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
19. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อภิชญา บุญอินทร์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ผลบุญ
1.นางสาว ชญาณิณ เปี่ยมอักโข
2.นางสาว สุนิษา สองสี
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญญาพร วิลัย
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
90
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ทาทอง
2.เด็กหญิง ธนพร ปัสสาสุ
3.เด็กหญิง ธนพรรณ ปัสสาสุ
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมออีแดง ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนบ้านภูมิซรอล โทร.0804806210,0924051910 อีเมล์ kinnaranopparat@gmail.com,kosoltee5@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com